инвеститор: рни

предназначение: пеи за сдане на ри

местонахождение: раино

рзп: 

срок на изпълнение:

конструкция: